PAMUKEVİM ORG. GAYRİMENKUL OTO İNŞ. MÜH.MİM.TURİZİM KATILIM İTH.SAN.VE TİC.AŞ. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

1) KANUN

a) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)uyarınca, gerçek bir kişinin kimliğini belirli yada belirlenebilir bir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi kişisel veri kapsamındadır. Şirketimiz nezdindeki kişisel verileriniz aşağıda açıklanan sebep, amaç ve yöntemlerle, ilgili yasal düzenlemeler ve yasal otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyum gereği, Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirketimizce, sistemlerimize kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, saklanacak, yasal ya da finansal gerekler, nedenler ile sınıflandırılacak, güncellenecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda ve yasal sınırlar dahilinde 3. kişilere açıklanabilecek/ devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’ da sayılan şekillerde işlenebilecektir. Aşağıda yer alan yasal hususlar hakkında bilgi edilmesini rica ederiz.

b) Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) başta olmak üzere her türlü tüketici mevzuatı ve 6361 Sayılı Edindirme, Tasarruf, Gayrimenkul, Finansal kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu başta olmak üzere Finansman Şirketlerine dair her türlü mevzuat ve diğer mevzuat kapsamında, Şirketimiz tarafından ya da Şirketimizin acentesi bulunduğu diğer finansal şirketlerce sunulabilecek her türlü ürün ve/veya hizmetlerin tanıtım ve pazarlanabilmesi için; bu ürün ve/veya hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama , bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen/diğer ürün/hizmetleri sunabilmek ürün/hizmet özelinde müşteri ile hukuki/ticari ilişki kurabilmek ve karşılıklı akdettiğimiz sözleşmenin/sözleşmelerin doğrudan ve/veya dolaylı ifası ve ifa edilen hizmetlerin reklamının/tanıtımının yapılması amacıyla; müşteriye hitap eden ürün gruplarının tespit edilmesi müşteri ve Finansman Şirketleri ihtiyaçlarına göre çalışma/geliştirme yapılması, faaliyet izni kapsamında hizmet sunulması gibi yasalarla belirlenmiş/sınırlanmış amaçlarla kişisel verileriniz Şirketimizce işlenebilmektedir.

c) Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar; Türk Ticaret kanunu, Vergi Usul Kanunu, MASAK mevzuatı gibi yasal düzenlemelerde yer alan müşterilere ilişkin kimlik bilgileri, adres gibi erişim/iletişim bilgileri, kullanılan finansal ürünlere ve tüketici alışkanlığına ilişkin bilgileri (krediler, rating, skoring, ödemeler, vb.), finansal ürünlere erişiminde kullandığı yöntemlere ilişkin bilgiler (iP, mobiltel markası modeli, browser tipi, versiyonu, ekranlar üzerindeki hareketleri, sosyal medya bilgisi vb.), sesli ve görüntülü görüşmelerde veya Şirketimizin siz müşterimiz ile imzaladığı sözleşmeler kapsamında gerçekleşen işlemler, teslimat ve programlarda yapılan çekimler sonucu edindiği müşterinin kimliğini belirli veya belirlenebilir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi ve belge ve görseller, kişisel veri kapsamındadır.

d) Pamukevim siz değerli müşterilerimize ürün ve hizmetlerimizin yurt içi ve yurt dışında, kesintisiz bir şekilde ve güvenle sunulması amacıyla, tarafınızca Pamukevim’e bildirilen ya da firmamızca çeşitli kanallardan temin edilen kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarılması gerekebilmektedir.

e) Amacımız; sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizleri en şeffaf şekilde bilgilendirmektedir.

2) VERİ SORUMLUSU

a) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı Kanun) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak PAMUKEVİM A.Ş. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

3) KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

a) Kişisel verileriniz, sözleşmelerinizin ve talimatlarınızın gereğinin yerine getirilmesi, sunulan hizmet için gerekli değerlendirmelerin yapılması, kredibilite değerlemelerinin yapılması, bankacılık mevzuatı, sigortacılık mevzuatı, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin mevzuat, sermaye piyasası mevzuatı, vergi mevduatı, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı ve tüketici hukuku başta olmak üzere yurt içi ve uluslararası mevzuata uyumun sağlanması, risk izleme ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, Kredi Kayıt Bürosu, Bankalar arası Kart Merkezi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Türkiye Bankalar Birliği, T.C Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ve diğer otoritelerce ön görülen bilgi paylaşımı, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, yasal mevzuattan kaynaklanan bilgi ve belge saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, dolandırıcılığın önlenmesi, güvenliğin sağlanması, Pamukevim’ce ihtiyaç duyulan planlama ve istatistik faaliyetlerinin yürütülmesi, Pamukevimin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, finans, iletişim, Pazar araştırması ve satın alma operasyonlarımızın yürütülmesi, Pamukevim içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonlarının sürdürülmesi, hukuki süreçlerimizin yönetilmesi ve sosyal sorumluluk projelerinin gerçekleştirilmesi, tarafınızca kesintisiz olarak daha iyi ve güvenilir hizmet verebilmesi amacı ile 6698 sayılı Kanun’un 5.ve 6.maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

b) Kişisel verilerinizin yukarıda belirtilenlerin yanı sıra sizlere özel her türlü ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi için bu konuda aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin olarak siz değerli müşterilerimizle iletişim kurulabilmesi, ayrıca izin vermiş olmanız durumunda tanıtım, ürün/hizmet teklifi, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinde kullanılabilmesi ile tarafınıza uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi, müşteri memnuniyeti çalışmaları yapılması, Pamukevim ve iştiraklerimizin mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve Pazar araştırması ve hedef müşteri gurubu tespiti için işlenebilmektedir.

c) Pamukevim ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya birlikte yürütülen faaliyetler çerçevesinde, Pamukevim’ in sözleşmeden kaynaklanan hukuki ve ticari yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, hak tesisi, haklarının korunması, ticari ve hukuki değerlendirme süreçleri, hukuki ve ticari risk analizleri, mali işlerin yürütülmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

4) İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE NASIL AKTARILACAĞI

a) Kişisel verileriniz; başta Bankacılık Kanunu olmak üzere, ilgili mevzuat hükümlerinin çizdiği sınırlar dahilinde, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve ilgili mevzuatın getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile sınırlı olmak üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, T.C Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı , T.C Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı , Sosyal Güvenlik Kurumu gibi otoritelere bakanlıklar, yargı mercileri gibi kanunen yetkili kılınmış kamu kurumlarına, Bankalar arası Kart Merkezi Kredi Kayıt Bürosu ve FİNDEKS gibi kuruluşlara ; yurt içinde ve yurt dışında bulunan Pamukevim iş ortaklıklarına, hissedarlarına, iştiraklerine ve aracılık/acentecilik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğü şirketlere , Pamukevimin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı destek hizmeti kuruluşları ve diğer anlaşmalı kuruluşlarına , mevzuatın izin verdiği hallerde işbirliği yaptığı danışmanlara ve kuruluşlara , finans kuruluşlarına, bağımsız denetim şirketlerine , Europay Int, SA, Western Union, MasterCard, Int, INC Visa INC, JCB, INT. Co, Maestro, Electron dahil ödeme sistemleri kuruluşlarına, diğer kart kuruluşlarına ve bankalara 6698 sayılı Kanunu’nun kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8 maddesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

5) KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKİKİ SEBEBİ

a) Kişisel verileriniz Pamukevim Genel Müdürlüğü, Şubeler, ATM’ler internet sitesi, internet şubesi , mobil veya dijital uygulamalar, sosyal medya, çağrı merkezi, aracılık/acentecilik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğümüz şirketler, anlaşmalı bayiler, müşteri görüşmeleri, SMS, Firmamız ve diğer web sitelerine yapılan yazılı/dijital başvurular, doğrudan satış ekipleri, çağrı merkezi hizmeti alınanlar da dahil olmak üzere destek hizmeti kuruluşları gibi Firmamız ve Firmamızı temsil yetkisi bulunan kuruluş ve kişilerin sizlerle iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği kanallar aracılığıyla , anlaşmalı mağazalar veya online satış siteleri gibi üye işyerleri ve POS’ larından, piyasa istihbaratı yapılması, ilgili mevzuatın ve yapılan anlaşmaların izin verdiği ölçüde ve çizdiği sınırlar dahilinde, hukuken zorunlu olduğu durumlarda onayınız da alınarak çeşitli kurum ve kuruluşların veri tabanlarına erişmek suretiyle toplanmaktadır.

b) Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5.ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Bilgilendirme’nin ( b ) ve ( c ) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

6) KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN 6698 SAYILI KANUN’ UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

a) 6698 Sayılı Kanun’un 11.maddesinde’ki düzenlemeye göre; Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacının ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme.

b) 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen , işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçünü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyor iseniz buna itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

c) Haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Pamukevim’ e iletmeniz durumunda şirketimiz niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

d) Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde Firmamız tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda 6698 sayılı Kanunu’nun 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ileride belirleyeceği diğer yöntemlerle Firmamıza iletebilirsiniz. Bu çerçevede firmamıza 6698 sayılı Kanunu’nun 11. Maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

e) Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için .pamukevim.com.tr. Adresinde bir örneğine yer verilen veri sahibi başvuru formunun bir çıktısını doldurup imzaladıktan sonra bu başvuru formunu ya da haklarınızı kullanmak için kaleme aldığınız ıslak imzalı dilekçemizi; size en yakın Şubemize kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden teslim edebilir, noter kanalıyla Barbaros Mah. Nuh kuyusu cad. No:24/1 Zeynep Kamil Üsküdar/İstanbul adresine gönderebilir, info@pamukevim.com.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ONAY FORMU

1) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde; kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları işlenmenin hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizlere en şeffaf şekilde bilgilendirmek amacıyla bilgilerinize sunduğumuz, bir örneğini .pamukevim.com.tr internet sitemizde yer verilen Pamukevim A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme* metninde de belirttiğimiz üzere kişisel verileriniz izin vermiş olmanız durumunda tanıtım, ürün/hizmet teklifi, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinde kullanılabilmesi ile tarafınıza uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi , müşteri memnuniyeti çalışmaları yapılması , Firmamızın ve iştiraklerimizin mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve Pazar araştırması ve hedef müşteri gurubu tespiti vb. için işlenebilmekte , yurt içinde ve yurt dışına aktarılabilmekte olup , bu konuda açık rızasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çerçevede PAMUKEVİM tarafından tanıtım, ürün/hizmet teklifi, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinde kullanılabilmesi ile tarafınıza uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi, müşteri memnuniyeti çalışmaları yapılması, Firmamız ve iştiraklerimizin mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve Pazar araştırması ve hedef müşteri gurubu tespiti vb. için kişisel verilerinizin işlenmesi, yurt içinde ve yurt dışına aktarılmasını kabul ediyorum.